حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در استان قم

طبق سنوات قبل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه 200/97/1 مورخ 97/01/08 ، فرصت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان 96 را تا پایان روز جمعه 97/01/31 تمدید نموده است.