تکالیف مالیاتی در خصوص قرارداد اجاره

  • ۲۳۹

سوال : ما یک شرکت خصوصی هستیم که اقدام به اجاره یک سوله از یک شخص نموده ایم می خواستم در خصوص تکالیف مالیاتی مربوطه راهنمایی بفرمایید.

پاسخ :

طبق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم چون شما (مستاجر) شخص حقوقی می باشید مکلف به کسر مالیات اجاره و پرداخت ان به سازمان مالیاتی می باشید.

شما (مستاجر) می بایست در هر پرداخت اجاره، مبلغ مالیات اجاره را محاسبه و از اجاره پرداختی کسر و بنام مالک (موجر) به حساب سازمان امور مالیاتی واریز فرمایید.

با توجه به اینکه موجر شخص حقوقی می باشد نحوه محاسبه مالیات اجاره مه مستاجر مکلف به کسر و پرداخت آن تا حداکثر پایان ماه بعد می باشد به شرح زیر می باشد.

مبلغ اجاره پرداختی در هر مرحله × 75درصد = درآمد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات تا سقف 500.000.000 ریال با نرخ 15درصد

از 500.000.001 ریال تا 1.000.000.000 ریال با نرخ 20درصد

بیشتر از 1.000.000.000 ریال با نرخ 25 درصد