هزینه خدمات پس از فروش ( گارانتی)

  • ۲۴۴

تا قبل از اصلاحیه سال 94 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه گارانتی (خدمات پس از فروش) از جمله هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی شرکت ها بوده است و  از آنجا که این هزینه از جمله هزینه های اجتناب ناپذیر بسیاری از شرکت های تولیدی می باشد لذا در اصلاحیه سال 94، هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) به عنوان یک هزینه  قابل قبول مالیاتی به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اضافه گردید تا این هزینه از ابتدای سال 95 به عنوان یکی از اقلام هزینه ای مورد قبول در رسیدگی های مالیاتی مورد پذیرش واقع شود.