معافیت مالیات حقوق سال 1399

  • ۲۴

بر اساس بند 2 تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 معافیت حقوق سال 1399 به شرح زیر می باشد:

تا سقف سالانه 360.000.000 ریال معاف

از 360.000.000 ریال تا 540.00.000 ریال به نرخ 10 درصد

از540.000.001 ریال تا 900.000.000 ریال به نرخ 15 درصد 

از900.000.001 ریال تا 1.440.000.000 ریال به نرخ 20 درصد

بیشتر از 1.440.000.001 ریال به نرخ 25 درصد.

 

جمع حقوق و مزایا ماهانه - به تومان
از مبلغ تا مبلغ نرخ مالیات (درصد)
0 3,000,000 معاف
3,000,001 4,500,000 10
4,500,001 7,500,000 15
7,500,001 12,000,000 20
12,000,000   25