با موافقت وزریر امور اقتصادی و دارایی ، مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان98  تا 15 تیر ماه و مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره بهار 99 تا 15 مهرماه سال تمدید گردید.