آیا معاوضه دارایی های با یکدیگر مشمول ارزش افزوده می باشد؟

  • ۴۷۴

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده معاوضه دارایی ها نیز به عنوان 2 رویداد مستقل جهت تحصیل کالا در نظر گرفته می شود که در هر رویداد طرف فروشنده موظف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طرف مقابل می باشد.

یعنی باید رویداد معاوضه را به 2 رویداد مستقل فروش تقسیم کرد که در هر رویداد فروش، فروشنده می بایست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت نماید.

نوع معاوضه

مالیات بر ارزش افزوده

قیمت دارایی تحصیل شده بیشتر از قیمت دارایی واگذار شده باشد ( معاوضه همراه با پرداخت وجه)

اعتبار مالیات بر ارزش افزوده ناشی از خرید بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی بابت فروش می باشد.

قیمت دارایی تحصیل شده برابر با قیمت دارایی واگذار شده باشد

اعتبار مالیات بر ارزش افزوده ناشی از خرید برابر از مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی بابت فروش می باشد.

قیمت دارایی تحصیل شده کمتر از قیمت دارایی واگذار شده باشد

(معاوضه همراه با دریفات وجه)

اعتبار مالیات بر ارزش افزوده ناشی از خرید کمتر از مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی بابت فروش می باشد.