حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، حد آستانه ای موارد زیر که مربوط به رسیدگی به حساب های بانکی اشخاص میگردد اصلاح گردید.

 

نوع اطلاعات

حد آستانه

بازه زمانی

متن قبل از اصلاحیه

خرید و فروش ارز ( اعم از نقدی یا برات با حواله ای)

کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی با میرانی بیش از 100 هزار دلار و با معادل آن در هر سال

سالانه

25.000 دلار

جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان پنجاه میلیارد ریال و بیشتر باشد.

سالانه

یک میلیارد ریال

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نزد بانک ها و موسسات اعتباری

الف) اشخاص حقوقی:

کل گردش حساب های به استثنای حسابهای اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود.

ب) اشخاص حقیقی:

جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

سالانه

 

 

 

ب) اشخاص حقیقی:

پنج میلیارد ریال

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود انها نزد بانک ها و موسسات اعتباری

الف) اشخاص حقوقی:

جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر فصل به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده 2 قانون که توسط خزانه داری کل مشور افتتاح شده یا می شود.

ب)اشخاص حقیقی:

جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

 

 

 

 

ب) اشخاص حقیقی:

پنج میلیارد ریال

 

تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط بانکها و موسسات اعتباری

الف) اشخاص حقوقی:

کلیه تسهیلات ریالی و ارزی به استثنا تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول ماده 2 قانون

ب) اشخاص حقوقی:

کلیه تسهیلات ریالی و ارزی که اصل مبلغ تسهیلات یا معادل ریالی آن یک و نیم میلیارد ریال و بیشتر باشد. به استثنای تسهیلات خرید مسکن.

 

 

 

ب) اشخاص حقیقی:

500میلیون ریال