نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارگرانی که 12 ساعت کار و 24 ساعت استراحت می کنند.

  • ۴۰۵

با توجه به تعریف کار نوبتی در قانون کار، اینگونه کارگران مشمول فوق العاده های مربوط به نوبت کاری(موضوع ماده 56 قانون کار) نمی باشند. اما آن میزان از ساعت کار آنها که در شیف شب ( ساعت 22 شب تا 6 بامداد) قرار میگیرد مشمول 35درصد اضافه بر مزد ساعت عادی (موضوع ماده 58 قانون کار) می باشد.