ملاک عمل در خصوص مبلغ کالای صادراتی جهت تکمیل ارزش افزوده چیست؟

  • ۳۰۴

با سلام، در خصوص تکمیل کردن اظهارنامه ارزش افزوده مربوط به صادرات، چه مبلغی باید در اظهارنامه ارزش افزوده درج شود؟ مبلغ ارزش ریالی که در اظهارنامه صادراتی گمرک درج شده یا مبلغ فاکتور خرید به اضافه مخارج مربوط جهت صادرات؟

پاسخ: در تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده مربوط به مبلغ صادرات کالا و خدمات (ردیف 3 جدول شماره 1 اظهارنامه ارزش افزوده)، می بایست معادل ریالی فاکتور صادر شده برای خریدار خارجی ملاک عمل قرار گیرد و نه ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه صادراتی