حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

ارائه خدمات تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی در استان قم

عباس بهزاد دادستان انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و استان‌ها از صدور یا تجدید کارت بازرگانی در مهلت ۱۰ روزه خبر داد.

در این نامه آمده است: همان‌گونه که آگاهی دارید مطابق ماده ۱۸۶ ق. م.م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت، لذا اقتضا دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسؤولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند.

همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام و صدور گواهی موصوف و برابر بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست / استعلام‌ها حداکثر ۱۰ روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می‌باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع، ضرورت دارد مسؤولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در راستای به روزرسانی پرونده‌های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، قبل از انقضا مهلت مقرر ارائه گردد. بدیهی است با انجام ترتیبات فوق، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع به عمل آمده و از سوی دیگر رضایت مودیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می‌گردد.

علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و مؤثر بر عملکرد ابوابجمعی، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع‌رسانی شود.

خدمات حسابداری ثبت اسناد اصلاح و بستن حساب ها در استان قم خدمات حسابداری قم خدمات حسابرسی در استان قم خدمات مالیاتی تهیه اظهار نامه مالیاتی تحریر دفاتر قانونی در استان قم مشاوره مالیاتی حسابداری مالیاتی دانستنی های مالیاتی مشاوره مالیاتی در استان قم